CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园

 


: 冰岛语
Click
冰岛语入门:《欧洲标准冰岛语会话12句》(Flash带发音版)
+4692
中国公民赴冰岛须知
+2470
冰岛国家概况
+2690
冰岛语"我爱你"的写法
+4309
冰岛交通提醒
+3143
冰岛地理
+3062
冰岛风俗礼仪习惯
+3659
最适合居住城市:冰岛首都
+3328
冰岛美食概览
+3090
冰岛国歌《千年颂》
+6582
冰岛共和国国旗和地图
+3460
冰岛语字母
+4266
冰岛语简介
+3263

本栏目共 1/1页 13 条信息
『 学习资料 』