CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园

 


: 冰岛语
Click
冰岛语入门:《欧洲标准冰岛语会话12句》(Flash带发音版)
+3946
中国公民赴冰岛须知
+2008
冰岛国家概况
+2102
冰岛语"我爱你"的写法
+3722
冰岛交通提醒
+2636
冰岛地理
+2471
冰岛风俗礼仪习惯
+3026
最适合居住城市:冰岛首都
+2693
冰岛美食概览
+2520
冰岛国歌《千年颂》
+5786
冰岛共和国国旗和地图
+2806
冰岛语字母
+3602
冰岛语简介
+2659

本栏目共 1/1页 13 条信息
『 学习资料 』