CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园

 


: 冰岛语
Click
冰岛语入门:《欧洲标准冰岛语会话12句》(Flash带发音版)
+4533
中国公民赴冰岛须知
+2389
冰岛国家概况
+2541
冰岛语"我爱你"的写法
+4136
冰岛交通提醒
+3025
冰岛地理
+2923
冰岛风俗礼仪习惯
+3505
最适合居住城市:冰岛首都
+3156
冰岛美食概览
+2952
冰岛国歌《千年颂》
+6379
冰岛共和国国旗和地图
+3293
冰岛语字母
+4077
冰岛语简介
+3086

本栏目共 1/1页 13 条信息
『 学习资料 』