CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园

 


: 冰岛语
Click
冰岛语入门:《欧洲标准冰岛语会话12句》(Flash带发音版)
+4822
中国公民赴冰岛须知
+2565
冰岛国家概况
+2818
冰岛语"我爱你"的写法
+4525
冰岛交通提醒
+3228
冰岛地理
+3167
冰岛风俗礼仪习惯
+3805
最适合居住城市:冰岛首都
+3486
冰岛美食概览
+3225
冰岛国歌《千年颂》
+6785
冰岛共和国国旗和地图
+3595
冰岛语字母
+4420
冰岛语简介
+3399

本栏目共 1/1页 13 条信息
『 学习资料 』