CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园

 


: 尼泊尔语
Click
中国公民赴尼泊尔须知
+1996
尼泊尔驻中国使馆网址及联系方式
+2092
中国驻尼泊尔使馆网址及联系方式
+1988
尼泊尔国家概况
+2544
尼泊尔语常用短语(英尼对照)
+2982
尼泊尔语字母表
+3036
尼泊尔语电影介绍
+2295
尼泊尔语种类简介
+2587
尼泊尔语历史
+2913
尼泊尔语简介
+2320
尼泊尔国旗国徽简介
+2376

本栏目共 1/1页 11 条信息
『 学习资料 』