CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园

 


: 尼泊尔语
Click
中国公民赴尼泊尔须知
+1968
尼泊尔驻中国使馆网址及联系方式
+2044
中国驻尼泊尔使馆网址及联系方式
+1929
尼泊尔国家概况
+2491
尼泊尔语常用短语(英尼对照)
+2920
尼泊尔语字母表
+2985
尼泊尔语电影介绍
+2253
尼泊尔语种类简介
+2527
尼泊尔语历史
+2817
尼泊尔语简介
+2274
尼泊尔国旗国徽简介
+2306

本栏目共 1/1页 11 条信息
『 学习资料 』