CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园

 


: 尼泊尔语
Click
中国公民赴尼泊尔须知
+1789
尼泊尔驻中国使馆网址及联系方式
+1861
中国驻尼泊尔使馆网址及联系方式
+1704
尼泊尔国家概况
+2294
尼泊尔语常用短语(英尼对照)
+2703
尼泊尔语字母表
+2828
尼泊尔语电影介绍
+2079
尼泊尔语种类简介
+2318
尼泊尔语历史
+2580
尼泊尔语简介
+2106
尼泊尔国旗国徽简介
+2096

本栏目共 1/1页 11 条信息
『 学习资料 』