CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园

 


: 尼泊尔语
Click
中国公民赴尼泊尔须知
+1655
尼泊尔驻中国使馆网址及联系方式
+1724
中国驻尼泊尔使馆网址及联系方式
+1614
尼泊尔国家概况
+2050
尼泊尔语常用短语(英尼对照)
+2517
尼泊尔语字母表
+2721
尼泊尔语电影介绍
+1971
尼泊尔语种类简介
+2193
尼泊尔语历史
+2353
尼泊尔语简介
+1996
尼泊尔国旗国徽简介
+1981

本栏目共 1/1页 11 条信息
『 学习资料 』