CHINAWAIYU —— 小语种学友的家园
站点首页  &收藏本站

 

芳 思 首 页
小语种淘宝网店

小语种电子词典
小语种学习资料
小语种键盘贴膜
小语种实体键盘
小语种教材图书试题
小语种影视歌曲综合
法语 意大利语 西班牙语 葡萄牙语 德语 俄语 荷兰语 波兰语 瑞典语
希腊语 丹麦语 挪威语 芬兰语 捷克语 乌克兰语 匈牙利语 罗马尼亚语 克罗地亚语
拉丁语 冰岛语 立陶宛语 保加利亚语 塞尔维亚语 爱沙尼亚语 斯洛文尼亚语 更多 >>
韩语 日语 泰语 越南语 阿拉伯语 波斯语 印尼语 马来语 土耳其语
希伯来语 乌尔都语 普什图语 僧伽罗语 柬埔寨语 乌兹别克语 缅甸语 更多 >>
斯瓦希里语 班巴拉语 豪萨语 祖鲁语 克里奥尔语 阿非利卡语 更多>
西 >>>
小语种家教
微 博
 

主题: 捷克国歌《何处是我家》Kde domov můj!?


何处是我家

希克罗普的《何处是我家?》乐谱《何处是我家?》(捷克语:Kde domov můj?),捷克共和国国歌,由捷克编曲家法兰提谢克·希克罗普(František Škroup)与剧作家约瑟夫·卡杰谭·提尔(Josef Kajetán Tyl)两人所作。
历史
《何处是我家?》原本是希克罗普与提尔两人为喜剧《无怒无争》(Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka,或简称为Fidlovačka)所创作的配乐。此剧首度公开是在1834年12月21日时,於布拉格的庄园剧院(Stavovské divadlo)演出。《何处是我家?》的原曲有两段,虽然有说法认为两位创作者当初曾因为这首歌的整体品质不符合整出剧的品质要求,而考虑将它排除在作品之外,但实际演出後却意外地受到捷克民众的欢迎,并很快地变成非正式的国歌,作为捷克想在当时由哈布斯堡王朝统治的奥匈帝国中,争取自己独自的主体性之一种象征。
在捷克斯洛伐克於1918年形成之後不久,《何处是我家?》的第一段就被选作为该国国歌里面代表捷克的部分,而伴随著的则是代表斯洛伐克的《塔特洛山上电光闪闪》(Nad Tatrou sa blýska)之第一段内容,两首歌合组成捷克斯洛伐克的国歌。为了配合当时经过改良的拼字规则,歌词中部分经过修改(例如「stkví」被「skví」取代,「jest」被「je」取代),但并不影响歌词的实际意义。
1992年时捷克斯洛伐克分裂成捷克共和国与斯洛伐克共和国,其国歌也随之一分为二。不过不似斯洛伐克的国歌《塔特洛山上电光闪闪》在分开之後将原本省略的第二段加回,新政府正式将只有一段的《何处是我家?》定成捷克的法定国歌。
歌词:
(1)捷克语:
第1段: Kde domov můj!? Kde domov můj!?
Voda hučí po lučinách
bory šumí po skalinách,
v sadě stkví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
a to jest ta krásná země,
země česká domov můj!
země česká domov můj!
第2段 Kde domov můj!? Kde domov můj!?
V kraji znáš-li bohumilém
duše outlé v těle čilém,
mysl jasnou, znik a zdar
a tu sílu vzdoru zmar, 捷克语网站整理 Jiekeyu.com
to je Čechů slavné plemě
mezi Čechy domov můj!
mezi Čechy domov můj!
(2)汉语翻译:
第1段:
何处是我家? 何处是我家?
潺潺声遍布牧场
山脉上方的松林窸窣,
果园中春之花光采出众,
看见了那人间天堂﹗
所以那是美丽国家,
捷克之土乃我家﹗
捷克之土乃我家﹗
第2段: 捷克语网站整理 Jiekeyu.com
何处是我家? 何处是我家?
如果,在天堂般的土地里,你见过-
在敏捷体格中含温柔灵魂的人,
清晰的心,有力而繁荣,
和阻止所有反抗的力量,
那是捷克人的光荣历程,
在每个捷克人中乃我家﹗
在每个捷克人中乃我家﹗|
发布日期: 2008/9/13 19:59:10 人气: 5245